آموزش آرت کلی


شرکت ژاپنی Aida Chemical Industries تولید کننده Art Clay نقره و مس ، سیستم آموزشی و برنامه گواهی بین المللی را به گونه ای طراحی کرده که شامل اجرای ۱۲ پروژه مشخص در طول دوره - ۷ پروژه در سطح مقدماتی و ۵ پروژه در سطح پیشرفته - می‌باشد .

دوره مقدماتی آرت کلی شامل ۲ ترم می‌باشد .

ترم اول : ۳ جلسه

دوره مقدماتی آرت کلی دوره مقدماتی آرت کلی دوره مقدماتی آرت کلی

ترم دوم : ۴ جلسه

آرت کلی آرت کلی آرت کلی آرت کلی

دوره پیشرفته : ۵ جلسه

دوره پیشرفته آرت کلی دوره پیشرفته آرت کلی دوره پیشرفته آرت کلی دوره پیشرفته آرت کلی دوره پیشرفته آرت کلی

 

ابزار های مورد نیاز برای کار با آرت کلی :

ابزار های آرت کلی ابزار های آرت کلی ابزار های آرت کلی ابزار های آرت کلی ابزار های آرت کلی ابزار های آرت کلی ابزار های آرت کلی ابزار های آرت کلی ابزار های آرت کلی